Spojte sa s nmi

+421 904 853 249
ahoj@akcnezeny.sk
projectmanager@akcnezeny.sk

PR Manager

Kristína Mayer
+421 907 869 648
kristina@beecontent.sk

Redakcia

Veronika Samborská
veronika.samborska@akcnezeny.sk

Najväčšia nezávislá prieskumná agentúra na Slovensku 2muse: Rodová rovnosť môže napomôcť posilniť celospoločenskú kohéziu

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Prieskumná agentúra 2muse pracuje s dátami z trhu, robí prieskumy a rôzne analýzy. Vďaka informáciám, ktoré získa, je oveľa jednoduchšie porozumieť trhu, zákazníkom, ale aj zamestnancom. Správne biznis rozhodnutia sú základom správnych krokov. A keď niekto rozumie súvislostiam, lepšie identifikuje celý kontext. Nielen o tom, ako to celé funguje v praxi, sme sa pozhovárali so spoluzakladeľkou agentúry Stanislavou Púčkovou, s Patríciou Kollár, ktorá sa so svojím tímom stará o široké spektrum projektov a s Marekom Lukačovičom, výskumníkom celospoločenských a komerčných projektov.

Konferencia Equal Pay Day

 

Agentúra 2muse je základom správnych rozhodnutí. Je jedným zo správnych rozhodnutí aj vaša účasť na konferencii Equal Pay Day?

Jednoznačne je!

Prečo ste sa rozhodli konferenciu podporiť?

Popri množstve rôznych komerčných prieskumných projektov sa každý rok snažíme vyčleniť si kúsok kapacít aj pre zmysluplné projekty, ktoré síce nie sú monetizovateľné, no prinášajú dvojitý úžitok. Jednak pre zveľaďovanie a zlepšovanie stavu spoločnosti, myslíme tým spoločnosti nás, ľudí v krajine a potom aj pre ľudí u nás v agentúre. Pretože medzi výskumníkmi v 2muse je veľký hlad po skúmaní rôznych spoločenských tém a toto je jedna z ciest, ktorou sa tento hlad dá nasýtiť. Je to win – win. Pomôžeme vám a potešíme aj seba. (Smiech.)

Konferencia obracia pozornosť na nerovnosť v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Ako je to vo vašej agentúre? Pracujete na rovnosti? Alebo u vás nerovnosť ani nikdy nemala miesto?

U nás, v 2muse, nerovnosť v odmeňovaní medzi mužmi a ženami nikdy nebola témou. Popravde, u nás je kľúčový výkon, kvalita odvedenej práce a schopnosť človeka, naložiť si na ramená, resp. mozog určité „bremeno“ a popasovať sa s ním. Odmeňovanie u nás je o tom, koľko a ako efektívne človek toho zvládne urobiť. Príslušnosť k gendru je irelevantná.

Prečítajte si: Analytik pre oblasť rodovej rovnosti Andrej Kuruc: Ženy strávia v neplatenej práci 325 minút denne, čo predstavuje odhadom až 247 neplatených pracovných dní ročne 

Prečo by nám ako spoločnosti malo na rodovej rovnosti záležať?

Pretože ako ľudstvo by sme sa mali vyvíjať, posúvať vpred naše myslenie a redefinovať mantinely a vzorce, v rámci ktorých si utvárame normy života v aktuálnej dobe. Ako hovorí Marek, ľudská spoločnosť čelila, čelí a bude čeliť rôznym výzvam. Klimatickým, technickým, ekonomickým, sociálnym, či vojenským, ktoré ju dokážu rozhádať, až ochromiť. Preto je veľmi dôležitá tzv. „kohézia spoločnosti“, kedy spolu síce v niečom ako ľudia prirodzene nesúhlasíme, ale stále držíme spolu za spoločným cieľom, ktorým je verejné blaho, verejný poriadok a dlhodobá udržateľnosť.

Marek Lukačovič
Akým spôsobom môže byť spoločnosť súdržná?

Aby mohla byť spoločnosť kohézna a nerozhádaná, je absolútne esenciálne, aby sa čo najviac jedincov v spoločnosti cítilo, že sú hodnotní, akceptovaní, prijímaní. Že na nich záleží, a že majú svoje rovnocenné miesto v spoločnosti. Ak človek nič z toho necíti, môže prejsť do antisociálneho správania. A preto je veľmi dôležitá rodová rovnosť. Ak budeme žiť v spoločnosti, kde sa jedna polovica – ženy, cíti nedostatočne ohodnotená, stigmatizovaná a kde je „trestaná“ za to, ak sa rozhodne mať rodinu, tak to rozhodne ku kohézii spoločnosti neprispieva. Rodová rovnosť môže napomôcť posilniť celospoločenskú kohéziu a zvýšiť tak „imunitu“ na celospoločenské krízy. Niektorí muži, by si mohli povedať, že „mňa to nezaujíma, mňa sa to netýka“. Avšak každý muž má mamu, možno sestru, možno dcéru, možno manželku, či priateľku a rôzne kamarátky. Jednoducho ženy, na ktorých mu záleží. Takže na rodovej rovnosti by malo záležať každému mužovi. Týka sa to totiž každého.

Čo by v súvislosti s rodovou nerovnosťou malo dostať definitívnu stopku?

Definitívna stopka je utópiou a znamenala by snahu zas len zarámcovať „správny postoj“ do konkrétnych mantinelov. A vôbec to nie je jednoduchá téma, ani postoje k nej samotnými ženami nebudú jednoliate. V rámci mzdového ohodnotenia má však byť absolútnou samozrejmosťou to, že za rovnakú prácu rovnakej kvality je mzdový rozdiel na základe pohlavia obrovskou nespravodlivosťou. Marek sa však tejto téme venuje dlho viac z psychologického pohľadu a je presvedčený, že sú postoje vo výchove, ktoré napomáhajú posilniť rodovú rovnosť.

O aké postoje sa jedná?

Pri výchove detí by sme mali dbať na plnohodnotnosť, venovať pozornosť aj emočnému vývinu. Neposilňovať mýty a vzorce, ale autentickosť prejavu emócií, napr. známe „chlapci neplačú“. Chlapcov aj dievčatá by sme mali viesť k tomu, že je v poriadku cítiť konkrétnu emóciu, že je v poriadku povedať svoj názor. Že je v poriadku slušne nesúhlasiť. Tým nemyslím, nenastaviť si žiadne hranice, samozrejme. Usmernenia sú však veľmi dôležité.

Je potrebné uskutočniť vo výchove veľké zmeny?

Stačili by aj „malé“ zásahy. Ak by spoločnosť prestala s tlakom na dievčatá, že musia byť hlavne „poslušné a pekné“ a miesto toho by sme posilnili výchovu, ktorá ich učí obhájiť sa, prispelo by to k vývoju generácie, ktorá svoje potreby a záujmy jasne a sebavedomo verbalizuje. Alebo ak by spoločnosť prestala s tlakom na chlapcov, v zmysle vymodelovať z nich „fyzicky zdatné, ale emočné ploché chodiace svalstvo, prípadne kalkulačku“, nepochybne by mohli byť viac zaangažovaní v prosociálnych profesiách a pri výchove detí.

Prečítajte si: Ambasádorka Eva Novák Demuthová: Ženy prinášajú do riadiacich pozícií inú dynamiku a vietor

Marketing, dobré príležitosti a prieskum

 

Ak sa  rozprávame o rodovej nerovnosti, téma rozhovoru väčšinou smeruje k ženám, ktoré sú nerovnosťou ovplyvnené a boja sa využiť svoje talenty. Dokážete pomôcť pri tvorbe imidžu ich značky, nájsť silné a slabé stránky?

Z marketingového pohľadu ide o budovanie značky osobnosti. Je jedno, či je to žena alebo muž, princípy sú identické a budovanie značky je jednoducho personalizované. A áno, vieme s tým pomôcť aj my, hoci častejšie a intenzívnejšie sa tejto téme venujú špecialisti zaoberajúci sa užšie práve na budovanie značiek a ich stratégie.

Môžeme mať nejaké predstavy, sny, ale na trhu po nich nie je dopyt. Aj v tomto prípade viete prieskumom pomôcť a naviesť klienta na správnu cestu?

Hlavne vieme zistiť, aký je ten dopyt. Volá sa to meranie potenciálu. Dá sa relatívne presne vyčísliť, aký by bol záujem o produkt/službu s určitými parametrami, ak by o nej ľudia vedeli. A takisto to, čo je potrebné komunikovať, aby sa maximalizovala pravdepodobnosť, že príjemca informácie o produkte/službe pochopí, že toto je tá vec, po ktorej túži. Na druhej strane, ak zistíme, že ten dopyt naozaj nie je, tvorca si musí zvážiť, či mu realizácia toho jeho sna stojí za peniaze, ktoré sa mu pravdepodobne vôbec nevrátia.

Patrícia Kollár
Čo je vlastne hlavným prínosom toho, prečo zrealizovať prieskum pred tým, než sa pustíme do neistého podnikania?

Ušetriť alebo nevyplytvať peniaze. Riziko veľkých finančných strát je veľké. Existujú k tomu aj dáta zo Spojených štátov, no veľmi podobne platia aj pre našu geografickú lokáciu. Dve tretiny podnikateľských nápadov zlyhajú, zaniknú, ak neboli otestované. Takže ide o veľa peňazí. Ak otestované boli, tak toto riziko klesá, pretože sa včas odhalí, do ktorých nápadov nemá význam investovať. A niekedy to zlyhá na pridružených faktoroch, že nápad je vynikajúci, ale jeho prevedenie je v danom momente nereálne.

Práve ženy to majú vďaka rodinám či deťom často komplikované, a aj keď s podnikaním začnú, môžu byť ovplyvňované nepredvídateľnými situáciami. Ako im viete pomôcť s udržaním klientov?

V takomto prípade je namieste včasné naplánovanie stratégie v kritických situáciách. Ak sa človek pripraví starostlivo vopred na situácie, ktoré môžu nastať, v okamihu, keď nastanú, vie rýchlejšie jednať. Krízový manažment má svoje univerzálne postupy, ktoré sa dajú plošne uplatniť, no aj v takých prípadoch aké opisujete, je najlepší personalizovaný prístup.

Motivácia zamestnancov

 

Opäť sa vraciame k rovnosti príležitostí a k rovnakej odmene za rovnakú prácu. Ako motivujete zamestnancov vo vašej agentúre?

Prvým krokom je nájsť ľudí, ktorí sú vnútorne motivovaní ku kontinuálnemu prehlbovaniu vedomostí. To sa týka hlavne výskumníkov. Ak nie je prítomný tento faktor, akákoľvek iná motivácia nefunguje. Stanka sa hneď na prijímacom rozhovore snaží byť maximálne otvorená a opísať špecifiká práce v prieskumnej agentúre s jej pozitívami i negatívami, časovou náročnosťou, výkyvmi, mantinelmi flexibility na oboch stranách, aby si človek vedel predstaviť, do čoho ide. Snaží sa podporovať medzi ľuďmi otvorenú komunikáciu, otvárať aj priestor na to, aby hovorili o tom, čo ich teší i trápi.

Stanislava Púčková
Je práca vo vašom odvetví finančne zaujímavá?

Napriek tomu, že ľudia u nás majú obvykle naozaj kvantum mentálnej práce, nie sme odvetvím, ktoré je finančne docenené nadpriemerne. Kompenzáciou, ktorá funguje zároveň ako motivátor, je variabilná zložka mzdy. Odmeňovací systém postavený na podiele projektovej odmeny, ktorá človeku prináleží v takej miere, akou sa podieľal na realizácii daného prieskumného projektu.  Pre niektorých to znamená, že pracujú reálne viac a dlhšie. Pre iných, že pracujú efektívnejšie než ostatní. A zo skúseností musím povedať, že nezriedka sú to práve ženy, ktoré sa vrátili do práce z rodičovskej dovolenky, ktoré najefektívnejšie narábajú so svojim časom.

Ako by mali motivovať ženy iné spoločnosti? Čo považujete za dôležité v zmysle rodovej a platovej rovnosti na pracovisku?

Prináleží nám písať noty ku konaniu a postojom iných spoločností? Môžeme skôr len inšpirovať vlastným správaním a jednaním. Každá spoločnosť má právo, nastaviť si pravidlá firemnej kultúry sama. Dôležitá v zmysle rodovej rovnosti je, pravdaže, spravodlivosť a dohoda. A pretože sú aj situácie, v ktorých miera rovnosti podlieha ochote prebratia adekvátnej zodpovednosti, na to treba prihliadať tiež a jasne to v rámci vzťahu zamestnávateľ – zamestnanec vzájomne komunikovať.

Jednotný cieľ, spoločná vízia a komunikácia sú základom fungujúcej a prosperujúcej firmy. Ako sa na tento spôsob fungovania pozeráte vo vašej agentúre?

Spoločná snaha o naplnenie konkrétnej vízie a komunikácia sú jednoznačne dôležité pre dobré fungovanie firmy. Cieľ môže vo finálne na interpersonálnej aj intrapersonálnej úrovni značne variovať. A ani jedno z menovaných, spolu či osve, nestačí na to, aby vytvorilo základ fungujúcej a prosperujúcej firmy.

Stretneme sa v Bratislave

 

Už onedlho sa stretneme na Equal Pay Day konferencii, ktorá je venovaná ženám, ale zúčastnia sa jej aj muži, ktorí rodovú nerovnosť vnímajú a chcú proti nej zabojovať. Hovorme všetci spoločne o rovnosti tak, aby nás bolo počuť, pretože si všetci rovnaké príležitosti, ako aj rovnakú odmenu za rovnakú prácu, zaslúžime.

Zdroj foto: 2muse, www.equalpayday.sk

Autorka článku: Veronika Samborská

Aktuality

Súvisiace články

Patria ženy do nohavíc?

Asi čudná otázka, však? Pretože v dnešnej dobe je priam neuveriteľné, že kedysi ženy nemali takmer žiadne privilégiá a už