Ambasádorka Equal Pay Day Michaela Jankovičová: Rodové nerovnosti vplývajú na psychické zdravie žien aj mužov

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Michaela Jankovičová je rodová expertka a dlhodobo sa zameriava na otázky súvisiace s postavením žien na trhu práce. Pripravuje a realizuje rodové audity, školenia, semináre a iné vzdelávacie aktivity o diverzite, inklúzii a rodovej rovnosti. Je spoluzakladateľkou organizácie RISOTO, ktorá pomáha firmám a organizáciám v súkromnom aj verejnom sektore vytvárať pracovné prostredie prinášajúce hodnoty rešpektu a rovnosti. Je tiež súčasťou iniciatívy Sexistický kix, ktorá odovzdáva anticenu najsexistickejším reklamám na Slovensku. Na konferenciu Equal Pay Day ju nominovala medzinárodná organizácia CIPE (Center for International Private Enterprise – pozn. red.) pôsobiaca na priesečníku biznisu a demokracie, ktorá sa okrem mnohých iných zameraní, venuje aj posilneniu ekonomického postavenia žien.

Rodová rovnosť a rovnaké príležitosti

 

Rodová rovnosť sa vo vašom živote skloňuje vo všetkých pádoch. Ako by ste rodovú rovnosť definovali?

Rovnosť je o zabezpečení rovnakých príležitostí pre každého človeka tak, aby sme mali možnosť čo najlepšie napĺňať svoj život a talent, a to aj s ohľadom na svoje odlišnosti. Rodová rovnosť je o slobode. Slobodne sa rozhodnúť o tom, aký život chceme žiť bez toho, aby sme boli obmedzovaní a obmedzované očakávaniami založenými na našom rode.

Prečítajte si: Martina Kolesárová: Stále žijeme v spoločnosti, v ktorej nie je úplne neakceptovateľné fyzické násilie na ženách 

Nie je vám ľahostajné postavenie žien v spoločnosti. Kde rodovú nerovnosť pociťujete najviac?

Rodovú nerovnosť možno vnímať vo viacerých sférach, pričom tieto sféry sú navzájom poprepájané. Vo verejnej sfére ju môžeme pociťovať v podobe sexistických prejavov. Môžu to byť rôzne vtipy, ktoré zosmiešňujú ženy alebo znevažujú zobrazovanie žien v médiách. Nerovnosť pociťujeme aj v nedostatku zastúpenia žien na vedúcich pozíciách alebo v profesiách, ktoré sú považované za ,,typicky mužské“. Problémom sú tiež nedostatočne finančne aj spoločensky ohodnotené profesie v oblasti vzdelávania a starostlivosti, ktoré sú prevažne zastúpené ženami a prispievajú k rodovému mzdovému rozdielu. Tieto nerovnosti v konečnom dôsledku môžu viesť k diskriminácii a k rodovo podmienenému násiliu.

Boli ste svedkom diskriminácie alebo ste sa s ňou stretli aj osobne?

Tak ako väčšina žien, aj ja som viackrát zažila sexuálne obťažovanie v slovnej, aj fyzickej forme. Dlho som nevedela tieto situácie správne pomenovať, ani na ne adekvátne reagovať.  Myslím si, že je dôležité o týchto veciach hovoriť, aby sme všetci vedeli, čo robiť. V zásade platí, že je dôležité, aby žena dala jasne slovne alebo inak najavo, že si takéto správanie neželá, a že je normálne rázne reagovať na neželané správanie. Je však hlavne na mužoch, aby si uvedomovali svoje správanie a vyvarovali sa obťažovaniu, nech už má akúkoľvek formu.

Čo je najväčším dôvodom rodovej nerovnosti?

Sú to práve rodové stereotypy, ktoré máme v sebe hlboko zakorenené, pretože nás obklopujú všade – v rodine, v škole, v médiách. Stereotypy často spôsobujú, že sme tlačení do rodovej roly, ktorá nám nemusí byť vždy po chuti. Ako napríklad, že žena by sa mala hlavne starať o domácnosť a o deti a muž by mal domov nosiť peniaze. Môže to byť však aj inak. V každodennom živote veľa ľudí napríklad ešte stále očakáva, že všetky ženy by mali byť citlivé a starostlivé a všetci muži by mali byť racionálni a neprístupní, pričom racionálna žena či starostlivý muž sa považujú za „anomáliu“.

Prečítajte si: Analytik pre oblasť rodovej rovnosti Andrej Kuruc: Ženy strávia v neplatenej práci 325 minút denne, čo predstavuje odhadom až 247 neplatených pracovných dní ročne 

Ako rodová nerovnosť vplýva na psychiku žien a ako vplýva na spoločnosť?

Súčasné spoločenské usporiadanie vplýva na psychiku žien aj mužov, hoci iným spôsobom. Napríklad očakávanie starostlivosti o deti a domácnosť znevýhodňuje ženy v profesii a odmeňovaní, kým očakávanie živiteľstva zasa bráni mužom, aby sa viac venovali vzťahom, deťom a súkromnej sfére. Rodovú rovnosť je potrebné vnímať ako cieľ, ktorého podpora prispieva k demokratizácii celej spoločnosti a k dodržiavaniu ľudských práv a slobôd.

Sexistický kix

 

Prečo práve Sexistický kix a reklamy? Sú reklamy ukazovateľom znevýhodňovania žien a rodovej nerovnosti?

Zobrazovanie žien v reklamách je často zrkadlom spoločnosti a ukazovateľom toho, ako o ženách uvažujeme. V slovenskom kontexte máme veľa reklám, ktoré sú sexistické a redukujú ženy na objekty, ktoré majú pritiahnuť pozornosť. Sexizmus v reklame vedie k tomu, že normalizujeme znevažovanie ľudí na základe rodu. Zvyčajne sú to ženy. To potom vzápätí vytvára kultúru, v ktorej ženy vnímame len ako ozdobu, predmet, a nie plnohodnotné osoby, aj mimo reklamy. Poukazujeme na to, aké konkrétne typy sexistických prvkov reklama zneužíva a ako ich používaním prispieva k posilňovaniu rodovej nerovnosti v spoločnosti. A teda aj k rodovým mzdovým rozdielom.

Aké reklamy získavajú anticenu?

V každom ročníku odovzdávame dve anticeny. Anticenu verejnostiAnticenu odbornej poroty. Odborná porota rozhoduje podľa toho, či má tlak na zadávateľa opodstatnenie a aký veľký dosah má samotná reklama na spoločnosť. Nerieši tých najmenších zadávateľov s jednou malou reklamou z malej obce. V prípade hlasovania verejnosti je to tiež rozmanité. Vysoko sa umiestňujú nielen reklamy, ktoré sa prezentujú sexualizáciou, ale aj reklamy, ktoré využívajú napríklad jazykový sexizmus. Aktuálne prebieha 6. ročník a verejnosť môže rozhodnúť o anticene hlasovaním na tejto stránke.

Existujú na druhej strane aj reklamy etické, rodovo korektné a ženy nediskriminujúce?

Áno. Počet etických reklám, ktoré podporujú rodovú rovnosť, sa každým rokom zvyšuje. Tieto reklamy prispievajú k narúšaniu rodových stereotypov a veľmi často podporujú inklúziu a diverzitu. Pre tieto reklamy máme špecifickú kategóriu ocenenia s názvom Kumšt bez sexizmu, ktorej cieľom je zároveň aj motivovať iných zadávateľov k etickej komunikácii.

Equal Pay Day aj s Michaelou Jankovičovou

 

Prečo ste prijali ponuku byť ambasádorkou konferencie Equal Pay Day?

Naša organizácia RISOTO sa zameriava na nastavenie férových podmienok v pracovnej oblasti. Vyrovnávanie príležitostí prostredníctvom špecifických programov v organizáciách je jedným z najúčinnejších nástrojov pre dosiahnutie rodovej rovnosti na pracovisku. Predtým je však vždy nevyhnutné zmapovať prekážky, ktorým ľudia skutočne čelia, či už v kariérnom postupe alebo v tom, aby sa na pracovisku cítili rešpektovaní. Tieto prekážky sú zvyčajne pre ženy iné ako pre mužov. Teším sa na diskusiu o tom ako docieliť ich efektívne a udržateľné riešenia, ktoré v konečnom dôsledku prispejú k zníženiu rodového mzdového rozdielu.

Malo by byť podobných projektov viac?

Všeobecné povedomie o tom, prečo vzniká rodový mzdový rozdiel a aké sú cesty k jeho odstraňovaniu, je pomerne nízke. V RISOTE sme počas pandémie venovali tejto téme kampaň s názvom Ženy v prvej línii. Kampaň upozorňovala na to, že profesie v oblasti zdravotníctva, starostlivosti a vzdelávania, ktoré vykonávajú prevažne ženy, si zaslúžia, aby sme si všimli ich nenahraditeľný prínos. Hodnota týchto profesií je často finančne a spoločensky podhodnotená. Ľudia pracujúci v zmienených oblastiach si za svoju prácu zaslúžia spoločenské uznanie a dôstojný plat. Preto aj podujatia ako Equal Pay Day alebo v minulých rokoch Ženské euro sú potrebné, aby sme vedeli pomenovať dôvody vzniku rodových rozdielov, zmapovať ich následky a nastaviť účinné opatrenia na ich zníženie.

Zdroj foto: Michaela Jankovičová, www.equalpayday.sk

Autorka článku: Veronika Samborská

Aktuality

Súvisiace články

Kedy nastáva Gender Pay Gap?

Equal Pay Day, to nie je len trojdňová konferencia, ktorej prvý ročník na Slovensku prekonal všetky očakávania. Equal Pay je