Ambasádor Equal Pay Day Vladimír Janík: O rodovej nerovnosti je potrebné komunikovať otvorene, transparentne a s empatiou 

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Početné štúdie poukazujú na štatisticky významný vzťah medzi zvýšeným počtom žien vo vyššom manažmente, či predstavenstvách a výkonnostnom raste firmy. Je dokázateľné, že majú práve ženy pozitívny dopad na prosperitu vo viacerých smeroch, a to napríklad aj v lepšej produktivite a v prínose hospodárskej hodnoty pre spoločnosť. Ženy by rozhodne mali byť súčasťou vrcholového manažmentu. A že je potrebné túto myšlienku podporovať, vedia aj organizátori prvej Equal Pay Day konferencie, ktorá sa už na jeseň tohto roku uskutoční v Bratislave.

Muži, ktorí podporujú ženy

 

Vladimír Janík je úspešným podnikateľom a poradcom vrcholových manažérov. V priebehu svojej 25 ročnej kariéry nadobudol hodnotné skúsenosti, ktoré už 16 rokov zúročuje ako poradca lídrov zahraničných firiem. V oblasti IT/Telco a finančného sektora sa cíti ako ryba vo vode a ako spoluzakladateľ medzinárodnej Executive Search spoločnosti Menity, úspešne prepája líderky a lídrov s výnimočnými kariérnymi príležitosťami. V našom rozhovore nám prezradil ako podporuje ženy v ich profesijnom raste, kde vidí najväčšie nedostatky v súvislosti s rodovou nerovnosťou, ale aj to, ako by mala rodová rovnosť fungovať v modernej spoločnosti.

Rodová nerovnosť v slovenských domácnostiach

 

Keď zaznie spojenie rodová nerovnosť, predstavíte si tradičnú slovenskú rodinu?

Keď zaznie spojenie rodová nerovnosť, automaticky si tradičnú slovenskú rodinu nepredstavujem. Mám však na mysli silné kultúrne a historické vplyvy, ktoré môžu ovplyvňovať naše vnímanie úloh mužov a žien v spoločnosti. V rámci svojej práce v Menity sa často stretávam s rôznymi kultúrnymi a sociálnymi paradigmami, takže si komplexnosť tejto problematiky plne uvedomujem.

Vnímate problém rodovej nerovnosti vo svojom okolí?

V mojej pozícii v Menity prichádzam do kontaktu s otázkami týkajúcimi sa rodovej rovnosti v oblasti získavaní talentov na vrcholové pozície pre našich klientov. Vidím, že v poslednej dobe, aj napriek pozitívnym krokom, ešte stále nerovnosť v odmeňovaní a postavení mužov a žien v pracovnom prostredí existuje. Preto je pre nás, v Menity, dôležité podporovať firmy v implementácii spravodlivých a transparentných systémov odmeňovania, ako aj podporovať ich v rodovej rovnosti na všetkých úrovniach manažmentu.

Čo by mali muži zmeniť, aby sa ženy necítili v ich prítomnosti diskriminované?

Muži by mali byť viac vnímaví voči potrebám a pohľadom žien, aby akékoľvek formy diskriminácie eliminovali. Je dôležité odstrániť predpojaté názory a stereotypy, a tiež zabezpečiť, že hodnotenie práce a odmeňovanie sú založené na objektívnych kritériách, nie na pohlaví.

Ako by k rodovej rovnosti v partnerských vzťahoch mali pristupovať ženy?

Ženy by mali v partnerských vzťahoch presadzovať svoje práva a stanovovať hranice, aby podporovali rovnosť. Je dôležité, aby boli ženy sebaisté a nebojácne vyjadrovali svoje názory a potreby a zároveň podporovali vzájomný rešpekt a porozumenie v rámci vzťahu. Každý vzťah je jedinečný, ale kľúčom je spolupráca a vzájomný rešpekt medzi partnermi.

Prečítajte si: Lenka Smreková: Je alarmujúce, že v rámci Európskej únie má Slovensko najnižšie percentá zamestnanosti matiek 

Rodová nerovnosť na pracovisku

 

Posilnenie postavenia žien v pracovnej sfére sa spája predovšetkým s rešpektom mužov. Mali by muži aj v spoločnom pracovnom prostredí napomáhať myšlienke rodovej rovnosti?

Áno, muži by mali v spoločnom pracovnom prostredí aktívne napomáhať myšlienke rodovej rovnosti. Rešpekt a podpora mužov je kľúčová pre zabezpečenie skutočnej zmeny.

Akú podporu majú ženy v spoločnosti Menity?

Menity je poradenská spoločnosť. Pomáhame našim klientom zlepšiť postavenie žien nielen tým, že sa zameriavame na vyhľadávanie a výber kandidátok na vrcholové pozície, ale aj tým, že spolu s nimi vytvárame rovnaké príležitosti a zabezpečujeme ich podporu v rámci profesijného rastu. V našich projektoch klientom tiež pomáhame vytvárať rôzne programy a iniciatívy zamerané na podporu žien v ich kariérnom postupe.

Zameriavate sa na pomoc ženám prostredníctvom väčšej flexibility práce?

Vnímame dôležitosť flexibility práce a usilujeme sa o jej poskytovanie, čo môže byť obzvlášť dôležité pre ženy, ktoré často zohrávajú dvojitú úlohu v rodine a v práci.

Podávate pomocnú ruku matkám po návrate z rodičovskej dovolenky?

Áno, pracujeme s matkami, ktoré majú po návrate z rodičovskej dovolenky záujem o reintegráciu do pracovného procesu. Pravidelne ich zaraďujeme do výberových projektov. S niektorými sme v kontakte aj počas ich rodičovskej dovolenky. Mnohé z nich, v rámci možností, sa počas rodičovskej vzdelávajú alebo sa venujú odborným projektom.

Spoločnosť Menity patrí k významným poradcom mnohých úspešných firiem pôsobiacich v Európe. Stretávate sa vo vrcholovom manažmente so ženami líderkami?

Spoločnosť Menity spolupracuje s mnohými významnými firmami v Európe, ale aj tu na Slovensku a často sa stretávame so ženami líderkami v rôznych spoločnostiach. Ich prítomnosť, vedenie a výsledky sú dôkazom toho, že ženy môžu úspešne zastávať vrcholové manažérske pozície.

Je žien v manažérskych pozíciách dostatok?

Hoci sme svedkami postupného nárastu počtu žien v manažérskych pozíciách, stále existuje nerovnováha. Určite by sme radi videli viac žien v týchto rolách a budeme pokračovať v našom úsilí o podporu rodovej rovnosti na všetkých úrovniach manažmentu.

Prečítajte si: Martina Štarková: Spravodlivosť  je jeden z najdôležitejších aspektov spokojnosti na pracovisku

Ambasádor Equal Pay Day konferencie

 

Stali ste sa hrdým ambasádorom prvej Equal Pay Day konferencie na Slovensku. Prečo?

Pretože verím, že by všetci mali mať rovnaké príležitosti a prístup k možnostiam bez ohľadu na svoje pohlavie. Zastávaním tejto úlohy môžem aktívne prispieť k rozvoju rovnakých príležitostí a pomôcť vytvárať povedomie o dôležitosti znižovania rodovej nerovnosti. Ako vedúci predstaviteľ spoločnosti Menity, ktorá spája výnimočné talenty s výnimočnými príležitosťami vidím, aký vplyv môže mať rodová nerovnosť na kariérny rast a príležitosti.

Akou formou je potrebné komunikovať o rodovej nerovnosti?  

O rodovej nerovnosti je potrebné komunikovať otvorene, transparentne a s empatiou. Je dôležité zahrnúť do diskusie všetky strany a vytvárať bezpečné prostredie, kde si môžu ľudia vymieňať názory a učiť sa jeden od druhého. Vzdelávanie a povedomie sú pri prelomení bariér a mýtov, ktoré súvisia s rodovou nerovnosťou, zásadné.

Ako zmeniť stereotypné nastavenia?

Zmena stereotypných nastavení si vyžaduje neustále a dlhodobé úsilie zamerané na vzdelávanie a osvetu. Je potrebné prehodnotiť obsah nášho vzdelávacieho systému tak, aby viac podporoval rôznorodosť a zapojenie všetkých. Okrem toho by sme mali podporovať reprezentáciu všetkých pohlaví v médiách, vzdelávacích materiáloch a vedúcich funkciách, čo by pomohlo vytvoriť nové a pozitívne vzory, roly a modely.

Akým spôsobom je možné budovať modernú spoločnosť, v ktorej si budú muži so ženami rovní?

Budovanie modernej spoločnosti, v ktorej budú mať muži a ženy rovnaké postavenie, si vyžaduje prístup, ktorý zahŕňa niekoľko mimoriadne dôležitých prvkov. Sú nimi legislatívne opatrenia, kultúrna transformácia a osobný rozvoj. V praxi to znamená vytváranie firemných politík, ktoré podporujú rovnaké príležitosti pre každého, či už ide o mužov alebo ženy. Rovnako významná je aj podpora rodovej diverzity na pracovisku, čo povedie k znižovaniu prekážok, s ktorými sa ženy často stretávajú pri prístupe k rôznym príležitostiam. Okrem toho je zásadná aj vzdelávacia práca s mladými ľuďmi, aby od mala rozumeli hodnote rovnosti. Aby sme ich učili, ako ju rešpektovať v každodennom živote. Týmto spôsobom vieme krok za krokom budovať spoločnosť, kde budú rovnosti medzi mužmi a ženami nielen slová, ale aj skutočná realita.

Stretneme sa na Equal Pay Day

 

Už onedlho, presne 10. a 11. novembra sa stretneme v Bratislave na prvej Equal Pay Day konferencii, kde budeme diskutovať o rovnosti, ale aj o posilnení postavenia žien v našej spoločnosti. Na rovnosti nám záleží. Určite aj vám. Príďte a staňte sa hlasom rovnosti aj vy.

Zdroj foto: Vladimír Janík, www.equalpayday.sk

Autorka článku: Veronika Samborská

Aktuality

Súvisiace články

Kedy nastáva Gender Pay Gap?

Equal Pay Day, to nie je len trojdňová konferencia, ktorej prvý ročník na Slovensku prekonal všetky očakávania. Equal Pay je