Martina Štarková: Spravodlivosť  je jeden z najdôležitejších aspektov spokojnosti na pracovisku

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ambasádorka konferencie Equal Pay Day, Martina Štarková, pôsobí ako Managing Director Jobangeles, pracovného portálu, ktorý sa zameriava na získavanie pasívnych kandidátov prostredníctvom cielených HR marketingových kampaní. V kolektíve ľudí, s ktorými pracuje, sa cíti naplnená a spokojná. Porozprávali sme sa o rodovej rovnosti na pracovisku, ale aj doma, a tiež o tom, prečo by moderná spoločnosť mala vytvárať rovnaké podmienky mužom aj ženám.   

Equal Pay Day je hlasom rovnosti 

 

V novembri tohto roku sa uskutoční prvý ročník konferencie Equal Pay Day, na ktorej sa zúčastníte ako ambasádorka. Stanete sa tak súčasťou skupiny ľudí, ktorým na rodovej rovnosti záleží. Ako vznikla táto spolupráca? 

Oslovila ma kamarátka s tým, že sa uskutoční na Slovensku prvý ročník a myslí si, že by som k tejto téme mala čo povedať. Následne ma prepojila s dámami, ktoré stoja za myšlienkou Equal Pay Day konferencie na Slovensku. A ja som na spoluprácu rada prikývla.   

Ako rodovú rovnosť vnímate a v akých oblastiach je najvýraznejšia?  

Rodovú rovnosť vnímam ako tému, ktorá posledné roky čoraz viac rezonuje v odborných kruhoch a firmách, ako aj v širšej verejnosti. Je dobré o nej diskutovať, ale omnoho dôležitejšie je ukazovať pozitívne príklady žien, ktoré sa dokázali presadiť vďaka svojim schopnostiam a práci. Ženy, ktoré si udržali svoju gráciu. Ženy, ktoré sa neboja ozvať, ak sa deje nejaká krivda. Najvýraznejšie vnímam rodovú rovnosť vo firmách v troch oblastiach. Prvá oblasť súvisí s rovnakou príležitosťou na profesijný rast. Druhá s rovnakými finančnými podmienkami na rovnakej pozícii a treťou je oblasťou podpora rodičov pri návrate do zamestnania prostredníctvom vytvárania vhodných podmienok. 

A teraz z opačnej strany. Kde rodovú nerovnosť pociťujete najintenzívnejšie?  

Na Slovensku mi jednoznačne chýba väčšie zastúpenie žien v politike. Myslím, že je to dané najmä našou politickou „kultúrou“. To je dôvod, prečo sa do politiky šikovné ženy nehrnú. Taktiež z rozprávania kamarátiek z vedeckého prostredia viem, že aj tu by mohlo byť viac žien. Ale dôležité je, predovšetkým podporiť mamy vedkyne pri návrate na pracovisko. Naopak v súkromných firmách sa situácia síce pomaly, ale isto zlepšuje, a to aj bez zbytočného tlaku na kvóty, ktoré ja osobne nepovažujem za správne riešenie nedostatku žien na top manažérskych pozíciách. No a aktuálne som sa ocitla v podnikateľskom a z časti aj investorskom prostredí, kde omnoho viac vnímam, že je to z veľkej časti „pánsky klub.“ Súvisí to možno aj s tým, že podnikanie je predsa len brané ako rizikovejšie. Preto ešte stále prevláda názor, aby ženy zbytočne neriskovali a držali sa zabehnutých koľají. Zároveň však vidím, že ak sa žena do podnikania pustí, zväčša je to „success story.“ Veľa žien sa totižto odhodlalo fungovať na „vlastnú päsť“ po rodičovskej dovolenke, a to hlavne kvôli chýbajúcej flexibilite a ochote ju vytvoriť vo svojich pôvodných zamestnaniach. 

Prečítajte si: Divadelníčka a dramatička Iveta Škripková: Rodová nerovnosť je v nás hlboko zakorenená  

Máte skúsenosti z pracovného prostredia, kde by rozdiely medzi mužmi a ženami negatívne zasahovali do pracovného procesu? Alebo práve naopak? Môžete sa podeliť o pozitívne skúsenosti? 

Keďže som vyše 10 rokov pôsobila v ľudských zdrojoch, bola aj táto téma súčasťou mojej agendy. V rámci korporátneho  nastavenia sme už pred desiatimi rokmi sledovali „gapy“ medzi odmeňovaním mužov a žien na rovnakých pozíciách, s rovnakými zodpovednosťami. Aktívne sme sa snažili, ak aj boli, nech sú čo najnižšie. Za seba musím povedať, že som mala veľké šťastie. Jednak na vedenie spoločnosti, ktoré túto tému vnímalo citlivo a bolo vždy otvorené diskusii a v druhom rade na kolegov – mužov, ktorí aj keď nemuseli a bytostne sa ich táto téma netýkala, podporovali ju.  

Zasiahla vás téma rodovej rovnosti aj osobnejšie?  

Áno. Osobne, a opäť pozitívne, sa ma táto téma dotkla pri návrate do pracovného procesu počas prvej materskej a neskôr rodičovskej dovolenke. Už pri odchode sme mali nastavený plán postupného návratu a zapájania sa. Napriek malej dcére doma, som dostala krásne projekty, kde som sa mohla realizovať. A keď mala dcéra 2 roky, bolo mi umožnené sa vrátiť na polovičný úväzok na manažérsku pozíciu. Počas rodičovskej dovolenky mi dokonca zvýšili plat, čo som teda vôbec nečakala a príjemne ma to prekvapilo. Viem, že to nie je štandard. No zároveň vidím takýto férový prístup aj ako veľký prínos pre firmu, preto rada výhody spomínaného prístupu šírim ďalej. 

Equal Pay Day upozorňuje najmä na rozdiely v odmeňovaní mužov a žien. Je dôležité tieto rozdiely vyrovnať. Existuje však aj iná, a nie menej dôležitá, podpora žien v práci. Čo považujete za adekvátnu nefinančnú odmenu?  

Nefinančná odmena u žien aj mužov je podľa mňa rovnaká. Je to pocit uznania a pochvala, ak sa niečo podarí. A tiež naopak, konštruktívna spätná väzba, ak niečo nevyjde. Za nefinančnú odmenu považujem aj možnosť slobodne vyjadriť svoje názory a presvedčenia bez strachu a v neposlednom rade je nefinančnou odmenou tiež kolektív, ktorý sa podporuje a posúva vzájomne vpred. 

Ako, podľa vášho názoru, ovplyvňuje rodová rovnosť atmosféru na pracovisku? 

Spravodlivosť  je jeden z najdôležitejších aspektov spokojnosti na pracovisku. Vedomosť o tom, že je moja práca spravodlivo ohodnotená, že dostávam za ňu adekvátne uznanie a financie, rozhodne prispieva k dobrým vzťahom s nadriadeným aj s kolegami. Vedieť, že si môžem dovoliť vyjadriť svoj postoj bez toho, aby sa na mňa ako ženu niekto pozeral cez prsty a vedieť, že či urobím chybu ja alebo môj kolega, konsekvencie pre mňa budú rovnaké, tiež k dobrej atmosfére patrí. Toto všetko mi dodáva pocit istoty a dôvery.  

Niekoľko prečo 

 

Prečo by sa malo o rodovej nerovnosti v odmeňovaní hovoriť viac? 

O každej nerovnosti by sa malo hovoriť z dôvodu, že brzdí spoločnosť. Všetci predsa chceme, aby sa naše deti – dievčatá a chlapci – mali lepšie ako my. Každá diskusia by mala viesť k akčným krokom na zlepšenie nerovnosti, či už vo verejnom živote alebo v tom pracovnom. 

Prečo by mali byť v modernej spoločnosti vytvorené rovnaké pracovné podmienky medzi mužmi a ženami?  

Pretože nie je podstatné, kto prácu odvedie, ale či je odvedená dobre. Pretože diverzita na pracovisku, od názorovej po rodovú, prispieva k rastu firmy ako takej.  

Prečo by sa mali muži podieľať na chode domácnosti?  

Rola ženy bola historicky dlho daná v zmysle, že žena je tá, ktorá vytvára teplo domova a celý chod domácnosti je na jej pleciach. Nástupom žien na pracovný trh, sa toto začalo meniť, čo logicky zmenilo aj fungovanie v domácnosti. Pokiaľ chceme, aby mala žena vytvorené rovnaké pracovné podmienky v práci, je prirodzené, aby tá pomoc začala doma. A to práve podieľaním sa muža na chode domácnosti. Inak je veľmi náročné, ísť z jednej šichty do druhej. Toto často bráni aj rozvoju kariéry ženy. Či si žena buduje kariéru alebo nie, pomoc muža v domácnosti je znakom, že si jej prácu v domácnosti cenní a váži. Pomáha to v upevňovaní vzájomného vzťahu a prehlbuje sa tým pochopenie na oboch stranách. 

Prečo by mali mať ženy viac príležitostí vo vedení firiem a v rozhodovacích procesoch?  

Viaceré výskumy ukázali, že firmy s väčším počtom žien na vedúcich pozíciách, sú ziskovejšie, spoločensky zodpovednejšie a poskytujú bezpečnejšie a kvalitnejšie zákaznícke skúsenosti. Pravdaže aj okrem mnohých iných výhod. V každom prípade nejde o to, či žena alebo muž, ale o to, že spoločne. Spoločným pohľadom a diverzitou oboch pohľadov, vie firma získať vždy viac. 

Prečo by ženy nemali chýbať v čisto mužských sektoroch? 

Už len pre to, že v zmiešaných kolektívoch je viac zábavy. (Smiech.) Podľa mňa je dôležité vychovávať novú generáciu dievčat a chlapcov v duchu, že čokoľvek budú chcieť robiť, bude im to umožnené. A na nás ako spoločnosti je, aby sme tento záväzok dodržali. 

Prečítajte si: Vysokoškolská pedagogička a jazykovedkyňa Lujza Urbancová: O všetkom, čo chceme zmeniť alebo ovplyvniť, musíme diskutovať 

Byť ženou a zostať sama sebou 

 

Na záver už len jedna otázka. Čo pre vás znamená byť ženou? 

Na túto otázku ani neviem ako odpovedať, ale skúsim. (Smiech.) Som človek, mám svoju povahu, určité charakterové vlastnosti, dobré aj zlé dni. Byť ženou pre mňa znamená, byť akousi podmnožinou človeka. Snažiť sa v sebe rozvíjať to najlepšie, snažiť sa zlepšovať a učiť sa a popritom všetkom zostať sama sebou a nestratiť tú výnimočnú ženskú hravosť a jemnosť.  

Konferencia o ženách, konferencia o rovnosti     

 

Sociálne politiky a trh práce sú rodovo zaťažené. Systémy si nastavujú na zarábajúcich ľuďoch s neprerušovanou kariérou a neplatenú prácu ľudí, predovšetkým žien, ktoré sa starajú o deti alebo o iných členov rodiny, neberú do úvahy. Témou konferencie Equal Pay Day je rovnosť v odmeňovaní žien a mužov. Rovnosť, vďaka ktorej by viac nemali vznikať rozdiely. Chcete priložiť ruku k dielu? Chcete byť na konferencii s nami? Môžete. Zúčastnite sa prvej konferencie Equal Pay Day na Slovensku, a to už 10. a 11. novembra tohto roku.

Zdroj foto: Martina Štarková, www.equalpayday.sk

Autorka článku: Veronika Samborská

Aktuality

Súvisiace články