Manažérka Renáta Vozárová: V Tesco sa snažíme o to, aby u nás dostal šancu, uspieť každý. Bez rozdielu

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Renáta Vozárová je prevádzkovou personálnou manažérkou v spoločnosti Tesco na Slovensku, do ktorej sa vrátila po štvorročnej prestávke, pretože Tesco je jej srdcovka s tými pravými hodnotami. Má desať rokov praxe v retailovom biznise a viac ako dvanásť rokov skúseností v riadení operatívnej a strategickej oblasti ľudských zdrojov.

Tesco Stores, a.s. nie je len sieť supermarketov a hypermarketov. Je to spoločnosť podporujúca lokálne projekty a rešpektujúca ľudské práva. Spoločnosť, ktorá vytvára inkluzívne prostredie a každý deň prináša niečo nové pre zákazníkov, ale aj pre svojich zamestnancov.

S Renátou Vozárovou sme sa pozhovárali o začleňovaní marginalizovaných skupín, o firemných výzvach spoločnosti na východe Slovenska, o viacgeneračnej spolupráci, ale aj o účasti na regionálnej Equal Pay Day konferencii v Košiciach.

Dodržiavanie ľudských práv je prvoradé

 

Ako spoločnosť ste sa zaviazali dodržiavať ľudské práva všade, kde vrátane dodávateľského reťazca pôsobíte. Ste podporovateľmi pracovných noriem a venujete veľa času a energie vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov. Rozsah vášho pozitívneho pôsobenia smerom k zamestnancom je úžasný. Je pre vás prirodzené, uberať sa týmto smerom?

Áno. Dodržiavanie ľudských práv a podporu pracovných noriem vnímame ako prirodzenú súčasť nášho podnikania. V Tesco sa snažíme o to, aby u nás dostal šancu uspieť každý. Bez rozdielu. Naším cieľom je zabezpečiť, aby všetky pracovné miesta, ktoré pomáhame vytvárať, či už priamo alebo prostredníctvom nášho dodávateľského reťazca, boli dôstojné, férové a bezpečné. K akémukoľvek porušovaniu ľudských práv pristupujeme s nulovou toleranciou a okrem komplexného programu školení a rozvoja, sa roky usilujeme o vybudovanie otvorenej firemnej kultúry, ktorá dbá na ľudskosť a empatiu.

Vo vašej spoločnosti je úplne bežné, že zamestnávate rôzne národnostné menšiny a dávate priestor kolegom so zdravotným znevýhodnením. Považujete zaradenie týchto zamestnancov do pracovného procesu za dôležité? 

Zamestnávanie ľudí rôznych národností a so zdravotným znevýhodnením je pre nás nielen nesmierne dôležité, ale je to aj naša morálna povinnosť. Každý človek má právo na prácu a na to, aby sa cítil užitočný a rešpektovaný. My v Tesco vytvárame také pracovné podmienky, aby sa u nás všetci cítili vítaní, ale tiež aby mohli naplno využiť svoj talent a potenciál. Veríme, že každý, bez ohľadu na svoje znevýhodnenie, môže do firmy priniesť cenný prínos. Máme mnoho príkladov kolegov so zdravotným znevýhodnením, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky a sú dôležitou súčasťou nášho tímu.

Autor fotky: Pexels_Marcus Aurelius
Nie je ničím nezvyčajným, že v Tesco pracujú príslušníci rómskej komunity. Záleží vám na tom, aby sa pridali do pracovného procesu, aj keď sú mnohými vytláčaní na okraj spoločnosti?

Áno, veľmi nám na tom záleží, aby sa príslušníci rómskej komunity integrovali do pracovného procesu, pretože práca je jedným z kľúčových faktorov k prelomeniu chudoby a sociálneho vylúčenia. A zároveň sme si vedomí, že Rómovia čelia na trhu práce mnohým prekážkam. Napríklad diskriminácii, nízkemu vzdelaniu, chýbajúcim zručnostiam a skúsenostiam, ale aj zlej dostupnosti bývania a dopravy. Tvoríme preto tiež rôzne iniciatívy, ktoré Rómom pomáhajú nájsť si prácu a uspieť v nej.

Prečítajte si: Podniká sa mužom ľahšie ako ženám? Slovenské podnikateľky v tom majú jasno

Špeciálnym prípadom znevýhodnených skupín sú niektoré skupiny žien. Je systémová integrácia priorít a potrieb žien a rodová rovnosť témou, ktorej taktiež venujete svoju pozornosť?  

Sme presvedčení, že si ženy zaslúžia rovnaké príležitosti ako muži. V práci, aj v živote. V Tesco vytvárame inkluzívne pracovné prostredie, v ktorom sa všetky ženy cítia prijaté a oceňované a majú možnosť kariérneho rastu.

Ženy tvoria takmer 71 % z celkového počtu kolegov a kolegýň Tesco na Slovensku. Avšak našou ambíciou je zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách, na postoch manažérok obchodov, vedúcich oddelení, ako aj na lídrovských postoch, zvýšiť.

Equal Pay Day 2024 Košice aj s účasťou Tesco Stores

 

Spoločnosť Tesco Stores, a.s. sa v minulom roku aktívne zapojila do diskusie o rodovej a platovej rovnosti prostredníctvom historicky prvej konferencie Equal Pay Day, ktorá sa konala v novembri v Bratislave. Svoju aktivitu presúvate aj na východ a onedlho budete súčasťou konferencie v Košiciach. Je pre vás východ našej krajiny miestom, kde je potrebné zdolávať vaše firemné výzvy?

Rodová a platová rovnosť je dôležitá pre celú spoločnosť. Aj pre východné Slovensko. Tesco v tejto oblasti vyvíja dostatočnú aktivitu a pozitívne pôsobí a prispieva k zlepšeniu situácie.

Naša spoločnosť má rodovú problematiku ako svoj stredobod záujmov a všetkých snáh. Už tri roky vydávame správu v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie, ktorá obsahuje aj tému rozdielu v odmeňovaní mužov a žien a konkrétne dáta. Rovnosť v odmeňovaní mužov a žien „equal pay“ na rovnakej pozícii je v Tesco samozrejmosť. Pri pohľade na celkový pomer platov mužov a žien „gender pay gap“ však ešte vždy vidieť rozdiely v neprospech žien, čo ovplyvňuje mnoho faktorov. Tými faktormi sú napríklad zastúpenie žien medzi najvyššími platenými pozíciami alebo kariérna voľba žien a mužov.

Ak porovnáme všetky ženy a všetkých mužov v celej organizácii, sme radi, že rodový rozdiel v odmeňovaní na Slovensku poklesol za tri roky sledovania o 3,4 %. Celkový rodový rozdiel v odmeňovaní je menší ako sú slovenské alebo sektorové štatistiky. Sme hrdí na to, že sa nám podarilo postupne znížiť rodový rozdiel v odmeňovaní, a to vďaka nárastu počtu kolegýň pôsobiacich v manažérskych pozíciách, ale aj vytvorením podmienok na flexibilnú prácu.

Okrem začleňovania marginalizovaných skupín do pracovného procesu budete na konferencii venovať priestor aj diskusii o vekovej diskriminácii a viacgeneračnej spolupráci. Ako diskrimináciu vzhľadom na vek u žien, ale aj mužov v našej spoločnosti vnímate?  

Diskrimináciu na základe veku vnímame ako vážny problém, ktorý postihuje ženy aj mužov v rôznych fázach života. Mladí ľudia čelia prekážkam pri hľadaní práce, starší ľudia sú nútení odísť do dôchodku predčasne a čelia nižším mzdám a stereotypom. Na konferencii preto chceme o týchto problémoch živo diskutovať a hľadať aj riešenia, ako ich prekonať. Je dôležité, aby sa firmy zaviazali k boju proti diskriminácii na základe veku a k budovaniu inkluzívneho pracovného prostredia pre ľudí všetkých vekových kategórií.

Štatistiky sú neúprosné a je z nich zreteľné, že naša populácia starne a čaká nás čoskoro demografický šok. Je nevyhnutné, pripraviť sa na túto situáciu a popracovať na zapájaní seniorov do pracovného systému?

Súhlasíme, že starnutie populácie je výzvou, na ktorú sa musíme pripraviť. Zapojenie seniorov do pracovného procesu je jedným z riešení. Spolupráca medzi mladými a starými ľuďmi je obojstranne prospešná a umožňuje využiť silné stránky ľudí rôznych vekových kategórií pre dosiahnutie lepších výsledkov. Je viac než zrejmé, že práve viacgeneračná spolupráca je tým správnym kľúčom k úspešnému fungovaniu spoločnosti.

Prečítajte si: Príbeh spisovateľky Zuzany Palovič: Svoju prácu milujem, pretože je mojím poslaním

Stretneme sa v Košiciach

 

16. apríla sa v Košiciach uskutoční regionálna Equal Pay Day konferencia s témami, o ktorých je nevyhnutné hovoriť nahlas a bez predsudkov. Odborníci budú diskutovať o budovaní a podpore ženského sebavedomia a o tom, ako motivovať, povzbudzovať a viesť ženy k tomu, aby sa nebáli uchádzať o manažérske pozície. V prezentácii Tesco Pay GapRenátou Vozárovou sa pozhovárame o tom, ako úspešne začleniť marginalizované skupiny do pracovného procesu a podelíme sa aj o konkrétne príklady fungovania v praxi. Dozvieme sa tiež, prečo majú ženy strach z povolaní, ktoré nie sú vnímané ako ženské, ale aj to, ako strach prekonať a naozaj svoj život šoférovať. A na záver postavíme aj most medzi generáciami v rámci diskusie o vekovej diverzite a výzvach, ktoré prinášajú medzigeneračné rozdiely.

Na Equal Pay Day 2024 Košice nesmiete chýbať. Témy konferencie sa týkajú nás všetkých.

Zdroj foto: Renáta Vozárová, titulná foto: Pexels_fauxels, www.equalpayday.sk

Autorka článku: Veronika Samborská

Aktuality

Súvisiace články

Kedy nastáva Gender Pay Gap?

Equal Pay Day, to nie je len trojdňová konferencia, ktorej prvý ročník na Slovensku prekonal všetky očakávania. Equal Pay je