Caitlin Schmid

Výskumníčka v Global Institute for Women’s Leadership na King´s College v Londýne

Caitlin Schmid je výskumníčkou v Global Institute for Women’s Leadership na King´s College v Londýne. Pracuje na projektoch súvisiacich s témami rodovej rovnosti v práci, rodových otázok a dát. V súčasnosti pracuje na vývoji indexu rodovej rovnosti v UK. Realizovala výskum rodových rozdielov vo flexibilných pracovných modeloch a kariérnom postupe a spolupracovala na projekte gender pay gap s názvom „Preklenutie rozdielov? Analýza vykazovania rozdielov v odmeňovaní žien a mužov v šiestich krajinách“, ktorý financuje Nadácia OSN. Caitlin dokončila doktorát zo sociológie na Univerzite v Manchestri so štipendiom na pokročilé kvantitatívne metódy. Jej práca skúmala konštrukciu a politické využitie indexov rodovej rovnosti s osobitným záujmom o meranie neplatenej práce. Absolvovala magisterský titul v odbore sociológia na univerzite v Amsterdame. V 2017 získala Národnú cenu za najlepšiu magisterskú prácu v oblasti sociálnych vied v štúdiách rodu a sexuality od Výskumného centra pre rodové otázky a sexualitu v Amsterdame. Caitlin získala titul BSc v odbore psychológia na univerzite v Zürichu.

Sociálne siete