Jana Mikušová

Advokátka a spoločníčka v advokátskej kancelárii bratis.law

Je advokátkou a partnerkou v advokátskej kancelárii bratis.law, venuje sa najmä občianskemu, pracovnému právu a právu duševného vlastníctva vrátane informačných technológií. V rámci svojej praxe zastupuje zamestnancov, ktorí čelia rôznym formám diskriminácie na pracovisku. Je presvedčená, že diskriminácia z dôvodu pohlavia je jednou z najzávažnejších a najčastejších foriem nerovnakého zaobchádzania, a napriek vývoju v rámci, ktorého sa ženy uplatňujú takmer vo všetkých pracovných pozíciách, sa ju doposiaľ nepodarilo odstrániť. Diskriminácia žien na pracovisku nielen vo vzťahu k odmeňovaniu, ale celkovo aj vo vzťahu k prístupu k pracovným príležitostiam a uplatneniu žien a najmä matiek na pracovisku je stále pálčivým problémom, na ktorý je potrebné poukazovať a hľadať vhodné riešenia na jeho odstránenie.
Sociálne siete