Veronika Čábi

Hlavná štátna radkyňa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Veronika vyštudovala právo a v roku 2011 začala pracovať na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Podieľala sa na vypracovaní viacerých strategických materiáloch v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti. V súčasnosti tvorí a realizuje štátne politiky v oblasti rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, ktoré sa zaoberajú aj prevenciou a riešením násilia páchaného na ženách, nerovnakým odmeňovaním žien a mužov, zosúladením súkromných, rodinných a pracovných povinností, rovnosťou príležitostí a odstránením diskriminácie na celoštátnej a rezortnej úrovni. Zároveň participovala na niekoľkých národných projektoch v danej oblasti. Momentálne je riaditeľkou odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitosti.
Sociálne siete